Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

FIRMOWAKASA.PL

 

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.firmowakasa.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Błażej Bereta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,,CyberUp Błażej Bereta”, z zakładem głównym pod adresem: Zagrodowa 25, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6462912721, REGON: 383391222, adres e-mail: kontakt@firmowakasa.pl
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Ponadto informujemy, że wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako Użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym w celu złożenia zapytania o Ofertę,
  • b) numer telefonu – może być przetwarzany, gdy jako Użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie w celu złożenia zapytania o Ofertę,
  • c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako Użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie w celu złożenia zapytania o Ofertę. Ponadto jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo subskrybentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,
  • d) NIP – może być przetwarzany gdy przekażecie nam go Państwo za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w celu złożenia zapytania o Ofertę,
  • e) adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • f) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako Użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
  • a) w celu skorzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
  • b) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • c) w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać subskrybentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie w związku z chęcią skorzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu, lub
  • b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  • c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  • d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 12. Dane osobowe wprowadzone przez Państwo do Formularza kontaktowego są przekazywane do Partnera, który skontaktuje się z Państwem odnośnie wybranej Oferty. Dane pobierane są, aby umożliwić Partnerowi kontakt z Użytkownikiem, który złożył zapytanie o Ofertę, tj. aby podjąć działanie na żądanie Użytkownika. Poza powyższym przypadkiem dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione bez ich zgody wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
  • a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  • b) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  • a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  • b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  • c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  • e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  • f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  • h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  • j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 16 poniżej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@firmowakasa.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: CyberUp Błażej Bereta, Zagrodowa 25, 43-100 Tychy.
 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  • c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 5. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 6. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.07.2020