Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

FIRMOWAKASA.PL

 

§ 1. DEFINICJE:

 • Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.firmowakasa.pl/, prowadzony przez Administratora,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),
 • Administrator – Błażej Bereta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,,CyberUp Błażej Bereta”, z zakładem głównym pod adresem: Zagrodowa 25, 43-100 Tychy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6462912721, REGON: 383391222,
 • Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu,
 • Partner – podmiot współpracujący z Administratorem, świadczący usługi finansowe dla przedsiębiorców, które są promowane na stronie Serwisu,
 • Oferta – informacja handlowa dot. usług finansowych,
 • Formularz kontaktowy – formularz zawierający podstawowe informacje dot. Oferty, udostępniany Użytkownikowi przez Administratora, w celu umożliwienia mu kontaktu z Partnerem,
 • Newsletter usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 • Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Użytkownikowi przez Administratora:
  • a) Udostępnieniu treści o charakterze specjalistycznym, dostarczających informacji na temat produktów finansowych oferowanych przedsiębiorcom przez Partnerów,
  • b) Dostarczeniu informacji o głównych właściwościach usług świadczonych przez Partnerów,
  • c) Udostępnieniu Formularza kontaktowego, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Partnerowi pytanie o wybraną Ofertę,
  • d) Otrzymania Newslettera
  • e) Korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 3. Administrator nie świadczy usług promowanych w ramach Oferty na rzecz Użytkowników. Administrator udostępnia jedynie w ramach Serwisu informacje dot. głównych właściwości usług świadczonych przez Partnera oraz umożliwia Użytkownikom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Partnerem.
 4. W celu umożliwienia Użytkownikom nawiązania kontaktu z Partnerem za pośrednictwem Formularza kontaktowego, Administrator udostępnia dane podane przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym Partnerom.
 5. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min.1 GHz, 2 GB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024×768 i 16 bitową paletę kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 11.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 6. Wszelkie pytania i uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail Administratora: kontakt@firmowakasa.pl

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Korzystanie z Serwisu jest darmowe i dobrowolne.
 2. Przed złożeniem zapytania o Ofertę za pośrednictwem Formularza kontaktowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 3. Wypełniając Formularz kontaktowy, Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawdziwe, aktualne dane kontaktowe. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich.
 5. Użytkownik nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Użytkownik nie może:
  • a) ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
  • b) zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  • c) wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Administratora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych materiałów w ramach dozwolonego użytku.
 7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 8. Użytkownik ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  • a) naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  • b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu,
 9. Odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Administrator jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika (tj. złożenia zapytania o Ofertę za pomocą Formularza kontaktowego), Administrator udostępnia dane Użytkownika podane w Formularzu kontaktowym Partnerowi, który odpowie na złożone zapytanie.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia.
 3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikiem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 29.07.2020 r.