Słownik pojęć faktoringowych

Najlepsze oferty finansowe dla Twojej firmy

Strona Główna » Faktoring – Ranking Firm » Słownik pojęć faktoringowych

 

Słowniczek pojęć faktoringowych

Faktoring jest usługą finansową, która jest skierowana dla firm wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności, czesto znajdujących się w sytuacji problemów z płynnością finansową. W operacji faktoringu uczestniczy trzech partnerów. Faktor, faktorant oraz odbiorca towarów i usług. Ci dwaj pierwsi pełnią aktywną rolę w całym procesie, natomiast odbiorca towarów i usług jest stroną pasywną. Samą transakcję inicjuje przedsiębiorca (faktorant), który udziela kredytu handlowego swoim odbiorcom. Rolą faktora jest finansowanie kredytu i przejęcie od faktoranta wierzytelności. Wydaje się to nieco zawiłe i dla osób niewtajemniczonych może być trudne w zrozumieniu, dlatego aby wykluczyć nieścisłości, przygotowaliśmy poniższy słowniczek pojęć powiązanych z faktoringiem.

Faktor – jak wspomniane zostało we wprowadzeniu powyżej – faktor jest pośrednikiem, który wykupuje wierzytelność w celu finansowania kredytu. Najczęściej faktorem jest bank.

Faktorant – jest stroną umowy faktoringowej i to od niego faktor wykupuje wierzytelność w celu finansowania kredytu. Faktorant jest dostawcą usług i towarów.

Faktura – to dokument sprzedaży, który potwierdza transakcję stron pośredniczących i zawiera tym samym szczegółowe informacje na temat tej transakcji.

Faktoring online – jest alternatywą dla kredytu operacyjnego. W uproszczeniu jest to sprzedaż faktur przez internet przez faktoranta firmie faktoringowej, w celu poprawy płynności finansowej faktoranta. Wszystkie formalności związane ze sprzedażą faktury, załatwia się przez internet, nie wychodząc z domu. Faktoring online jest procedurą przyznania klientowi stałego finansowania z określonym limitem miesięcznym, na podstawie przysyłanych faktur.

Limit faktoringowy – istnieją dwa rodzaje tego limitu. Pierwszy rodzaj – „sublimit” – maksymalna kwota jaką faktor wypłaci faktorantowi tytułem finansowania jego kontrahenta. Drugi – „globalny” – jest to maksymalna kwota, jaką faktor wypłaca faktorantowi z tytułu finansowania, w ramach limitów przyznanych na odbiorców. Sprawdź również nasz artykuł o limicie faktoringowym.

Należność – jest prawem osoby fizycznej lub prawnej, które umożliwia otrzymanie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. Świadczenie to jest przyznawane na podstawie zawartej umowy, w określonym terminie i kwocie, które wynika z przyszłych zdarzeń, wskutek realizacji świadczeń na rzecz innego podmiotu.

Należność niewymagalna – poprzez niewymagalną należność należy rozumieć taką należność, której termin płatności jeszcze nie minął, ale jest określony w przyszłości.

Należność wymagalna – jest to taka należność, której określony termin płatności minął.

Wierzytelność – prawo osoby określanej mianem wierzyciela, do żądania spełnienia świadczeń przez drugą stronę – osobę określaną mianem dłużnika. W zależności od sytuacji świadczenie to, ma charakter pieniężny lub rzeczowy.

Prowizja – prowizją nazywa się wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umowy w imieniu lub na polecenie zlecającego podmiotu. Podmiotem w tym przypadku może być zarówno osoba fizyczna oraz prawna. Prowizja jest także wynagrodzeniem podmiotu za świadczone przez niego usługi.

Regres – to roszczenie zwrotne. Sytuacja w której jednej z dłużników solidarnych spełniających świadczenia wierzyciela, domaga się zwrotu części tych świadczeń do pozostałych współdłużników. Podobnie jest również w drugim kierunku, gdy to dłużnik spełnia świadczenie na rzecz jednego z wierzycieli solidarnych. Wtedy pozostali współwierzyciele mają prawo zażądać od wierzyciela własnej części świadczenia, które ów wierzyciel przyjął od dłużnika. W przypadku faktoringu (patrz faktoring z regresem) odnosi się on regresu należności na faktoranta, w przypadku gdy wierzyciel nie spłaci swojego zobowiąznia w określonym terminie.

Okres finansowania – to okres czasu, przez który wykorzystywany jest zestaw danych środków i metod, w celu regulacji płatności użytkowanych w czasie realizacji danego projektu ekonomicznego. Bezpośrednio w faktoringu jest to okres, przez który faktor finansuje kredyt.

 

Sprawdź nasz ranking firm faktoringowych [SMEO, Finiata, Fandla, Pragma i inne]

5/5 - (1 vote)