Jak analizować dane statystyczne?

Jak analizować dane statystyczne?

Dane statystyczne stanowią źródło wielu ciekawych i niekiedy bardzo przydatnych informacji. Są ważne z punktu widzenia badań naukowych, ale też np. biznesu. Ich analiza pozwala wyciągać wnioski umożliwiające odpowiednie pokierowanie działalnością w celu np. zwiększenia zysków czy zdobycia przewagi konkurencyjnej. Dowiedz się, jak analizować dane statystyczne, aby móc je wykorzystać do własnych celów.

Czym są dane statystyczne?

Definicja danych statystycznych jest zawarta w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Zgodnie z jej brzmieniem Dane statystyczne to „dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności podmiotów gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych, od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań statystyki publicznej.” Aby informacje mogły zostać uznane za dane statystyczne, muszą być mierzalne i mieć cechy umożliwiające przypisanie do zbiorowości. Można je podzielić na wiele kategorii. Najczęściej dotyczą jednak demografii, gospodarki czy finansów.

Jak pozyskać dane statystyczne?

Naczelnym organem zbierającym informacje na potrzeby statystyk w Polsce jest Główny Urząd Statystyczny (GUS). Prowadzi on badania w wielu dziedzinach, dodatkowo posługując się m.in. rozmaitymi rejestrami i źródłami administracyjnymi. Niektóre z danych GUS-u są dostępne powszechnie, inne można pozyskać odpłatnie, zwracając się z odpowiednią prośbą. Istnieje również możliwość zlecenia GUS przeprowadzenia indywidualnych badań w określonym zakresie. Najważniejszą europejską bazą danych statystycznych jest natomiast Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT).

Ponadto dostępne są inne, specjalistyczne bazy danych – także te internetowe. Duże zbiory danych udostępniają m.in. organizacje takie jak ONZ czy Bank Światowy. Natomiast Google gromadzi i udostępnia informacje m.in. na temat tego, jakie zapytania wpisują użytkownicy w najpopularniejszą wyszukiwarkę świata. Ponadto dane statystyczne można zdobyć poprzez własne badania, ekspertyzy, szacunki czy obserwacje.

Czym jest analiza statystyczna?

Aby z danych statystycznych można było wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, należy je poddać analizie. Analiza statystyczna to pojęcie, pod którym rozumie się proces zbierania i analizowania danych w celu określenia wzorców i trendów. Metoda ta używa liczb w celu wyeliminowania wszelkich tendencji stronniczych i pokazania kierunku, w jakim zmierza określony parametr. Jest używana jako narzędzie naukowe i biznesowe, ponieważ pomaga w podejmowaniu decyzji i zapobieganiu problemom.

Jak analizuje się dane statystyczne?

Istnieją dwa główne rodzaje analizy statystycznej: opisowa i wnioskowa.

Statystyka opisowa wykorzystuje m.in. tabele, diagramy i wykresy do podsumowania zebranych informacji i ich wizualizacji. Posługuje się też takimi wartościami jak np. średnia, mediana, wariancja czy odchylenie standardowe. Dzięki temu pomaga je zrozumieć i pozwala wyraźnie zaobserwować pewne tendencje. Sama w sobie nie wyciąga jednak wniosków.

Analiza wnioskowa stanowi sposób na dalsze badanie danych. Pozwala wyciągać wnioski i testować hipotezy. Ponadto można mówić np. o analizie ilościowej (polegającej na porównywaniu danych z różnych grup – np. wyników testów szkolnych uczniów z dwóch różnych szkół) i jakościowej (polegających na opisywaniu danych w formie kategorii – np. badanie preferencji konsumentów).

Jak dokładnie analizuje się dane statystyczne? Proces można rozbić na kilka etapów:

  1. zbieranie danych – np. z baz lub poprzez własne badania,
  2. uporządkowanie danych – ujednolicenie ich do jednakowego formatu, a także usunięcie duplikatów i sprawdzenie ich prawidłowości;
  3. połączenie danych z różnych źródeł (jeśli są wykorzystywane) i ich konsolidacja;
  4. zaimportowanie danych do narzędzia używanego do analizy;
  5. wykorzystanie narzędzi statystycznych i przeprowadzanie operacji na danych – wyliczanie potrzebnych parametrów (takich jak średnia, mediana), badanie dynamiki zmienności, analiza struktury zbiorów i wiele innych w zależności od potrzeb;
  6. wizualizacja danych – tworzenie tabel, diagramów, wykresów, schematów itp.

Dopiero tak przygotowane dane nadają się do interpretacji. Ostatnim, kluczowym elementem analizy statystycznej jest wyciąganie wniosków. Dzięki temu można np. prognozować przyszłe zdarzenia, decydować o kierunkach rozwoju i niezbędnych modyfikacjach oraz zapobiegać niepożądanym sytuacjom.

Nie da się ukryć, że analiza statystyczna jest złożonym procesem. Dlatego powierza się ją specjalistom. Odpowiednio „obrobione” dane mogą natomiast stanowić cenne informacje dla naukowców i podmiotów gospodarczych.

 

artykuł partnerski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *